Общи условия за продажба и доставка в Офис Шоп БГ

Валидни от 23.05.2018 г.

I. Термини

Продавач – Офис Шоп БГ

Купувач – лице, което е приело оферта и/или е направило поръчка и/или подписало писмен договор с продавача за покупка на стока. При постигане на съгласие за отложено плащане, купувачът удостоверява представителната власт на лицата, които го представляват със съдебно решение, удостоверение за актуално състояние или друг документ, доказващ безспорно това;

Стока – всяка стока и/или услуга предложени от Продавача в оферта, фактура или договор;

Оферта – предложение на продавача, отправено до клиент;

Поръчка – Искане от клиент за доставка на стоки;

Приемане на оферта – писмено волеизявление (чрез факс, e-mail с електронен подпис или друг начин) на клиент, с което той приема направеното с офертата предложение на продавача;

Приемане на поръчката – волеизявление на продавача (чрез факс, e-mail с емектронен подпис или друг начин), с което той потвърждава, че ще достави исканата стока и при исканите условия;

Предаване на стоката – предоставяне на стоката в държане на купувача, което се удостоверява с приемателно-предавателен протокол и/или фактура.

II. Общи условия

За оферти, поръчки и доставки се прилагат тези условия за продажби и доставки.

Всички договорености, които се отклоняват от тези търговски условия, изискват писмена форма.

Оспорване или приспособяване на договора поради грешка е изключено.

Начисляват се валидните за датата на доставката цени.

Към цените, които са посочени от Продавача в ценоразписите и офертите, както и към тези, които са договорени между Купувача и Продавача, се добавя ДДС в съответно определения от закона размер.

Цените, посочени в ценоразписите на стоките от номенклатурата на Продавача, се коригират в зависимост от условията на доставка.

Гаранционната карта е валидна заедно с фактурата за покупка на изделието. Гаранцията не покрива консумативи и консумативни резервни части и инсталацията на изделието.

Животът на консумативните материали е съгласно предписанията на фирмата производител.

Доставките се извършват съобразно уговорените условия за доставка по Инкотермс 2000.

Доставките са своевременни, ако те бъдат направени в рамките на договорения срок.

При неспазване на срока за доставка, Купувачът трябва да определи писмено разумен допълнителен срок. Исковите претенции за обезщетение поради закъснели доставки се ограничават до нето стойност по фактура на закъснялата доставка.

Форсмажорни обстоятелства, като стачка, непредвидими закъснения в производството или спедицията и т.н., или други препятствия, които не се дължат на Продавача, освобождават последния от задължението за доставяне в срок за времето на действие на смущаващото обстоятелство и неговите въздействия. Ако се закъснее след договорения срок за доставка с повече от 2 месеца, Купувачът и Продавачът могат да се откажат от неизпълнената част от договора.

Продавачът, при невъзможност за експедиране, която не се дължи на него, може да съхранява на склад при себе си продадената стока на риск и за сметка на Купувача. Ако стоката не бъде приета от Купувача по дължащи се на самия него причини, въпреки че е доставена съобразно договореностите, то тази стока се оставя на склад и се застрахова за негова сметка. За стока на Купувача, която е складирана при Продавача извън рамките на договорен срок, разходите за складиране и застраховане се фактурират отделно.

За плащането на продажната цена са меродавни условията, които се съдържат в офертата и/или в потвърждението на поръчката и/или подписаният договор.

Плащания се считат за извършени само в обем, в който Продавачът може да разполага с фактурираната сума в кредитен институт в страната. Плащането с чекове или менителници се счита за извършено след осребряване на съответната ценна книга. Плащането с кредитни или дебитни карти се счита за извършено, след заверяване на сметката от съответната банка.

Ако Купувачът закъснее с плащането на свое задължение с падеж с повече от 1 седмица или ако менителницата или чекът не бъдат покрити в датата на падежа, то всички искови претенции на Продавача от търговските обвързаности с Купувача незабавно получават падеж.

За закъсняло плащане трябва да се заплатят лихви за закъснение в размер на 0,1% на ден от стойността до 30 дни забавяне или 0,2% на ден от стойността над 30 дни, според съдържанието на фактурата, като се запазва правото за други искови претенции.

Ако Купувачът не се издължи с плащането за една покупка, то Продавачът не е длъжен да направи следваща доставка. При договори за частични или постепенни доставки, Продавачът също може да изисква авансови плащания за предстоящи доставки.

Продавачът разполага с правата също и тогава, когато възникнат основателни съмнения за платежоспособността на Купувача.

Правото на Купувача да уравни задълженията си чрез прихващане е допустимо само за насрещно вземане, което е в правна зависимост със задължението на Продавача, което е съдебно установено или признато от Продавача.

Ако договорената валута не е евро и курсът на договорената валута се различава с повече от 3% от курса на еврото на датата на сключване на договора, Продавача и Купувача имат правото да се откажат от тази част на договора, за която още не са извършени доставки.

Ако Продавачът претърпи загуби от курса вследствие закъсняло плащане, Купувачът трябва да обезщети тази загуба.

При промяна, в посока на увеличение, на фиксирания курс на еврото към българския лев (1 евро за 1.95583 лева) между датата на фактурата и датата на плащането по тази фактура, Купувачът трябва да обезщети Продавача с разликата между фиксирания курс и централния курс на БНБ в деня на плащането.

Продавачът запазва собствеността върху стоките до момента на пълното им заплащане от Купувача.

Рискът от погиване или повреждане на стоката преминава от Продавача върху Купувача при предаване на стоката, съобразно условията на доставка.

В случай, че Продавачът и Купувачът постигнат съгласие за отложено плащане, Купувачът е длъжен да издаде на заповедта на продавача запис на заповед, без протест (без разноски), с падеж крайния срок на плащане, съобразно договореното и за сума равна на задължението. При отложено плащане с два или повече падежа се издават съответния на падежите брой записи на заповед. Записите на заповед се издават от Купувача при постигането на съгласие за отложено плащане. В случай на неплащане на падежа, Продавачът, въз основа на съответния запис на заповед, може да извади изпълнителен лист по съответния ред и да насочи изпълнение към имуществото на неизправния Купувач.

Гарантирането на специални качества има правна сила само при писмено потвърждение от Продавача.

Рекламация

Транспортни повреди и разлики в количествата Купувачът трябва да съобщи незабавно при приемането на стоката в писмен вид на Продавача, като в противен случай рекламация се изключва. Други рекламации трябва да се правят писмено най-късно в рамките на 5 дни след получаване на стоката и изпращане на доказателствени документи, вкл. Констативен Протокол подписан от оторизирани лица на Продавача и Купувача.

Ако рекламацията е направена със закъснение или рекламираната стока е била обработена под някаква форма без писмено съгласие на Продавача, то всички искови претенции се обезсилват.

За своевременно и справедливо направени рекламации Продавачът има право на избор между разумно намаляване на цената или заменяща доставка.

Връщане на нежелана стока

Купувачът има право да откаже онлайн покупка, както и покупки направени извън магазин (по телефон или имейл) в срок от 14 дни след получаване на стоката.

За да упражни правото си на отказ, Купувачът трябва недвусмислено да уведоми Продавача за решението си да се откаже от покупката.
Продавачът, трябва да върне заплатената сума в срок от 14 дни от получаването на уведомлението за отказ, но може да забави възстановяването, ако не е получил стоката или доказателство, че са му изпратени. Купувачът трябва да заплати разходите за връщане на стоката на Продавача.

Купувачът трябва да изпрати стоката на Продавача до 14 дни след като я получил. 

Връщането на стока без рекламация за дефект или други обективни причини може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Купувача е получил доставката. В този случай транспортните разходи са за сметка на Купувача освен ако рекламацията за връщането на стоката не е по вина на Продавача.

При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Купувача и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на Продавача. 

Отговорността на Продавача е ограничена до непосредствените щети. Евентуални искове за обезщетение, независимо от какво правно основание, се ограничават до размера на стойността на фактурираната дефектна стока, при предпоставката че безупречно е доказана щетата.

Продавачът не носи отговорност, когато Купувачът не спазва техническите изисквания и/или техническите консултации при обработка на стоката.

Рекламираната стока трябва да се съхранява на разположение на Продавача в пълния си обем в обработено или необработено състояние.

Ако отделни разпоредби на договора или настоящите общи търговски условия изгубят правната си сила, останалите разпоредби остават незасегнати.

Място за изпълнение и правораздаване за искови претенции от търговските взаимоотношения е София, Република България. Страните имат право да предявят своите искови претенции пред Български съд.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www. http://officeshop.bg/или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме ине контролираме.

КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „Офис шоп БГ“ ЕООД, ЕИК 202209381, адрес на управление: София, ж.к. Дървеница, бл. 48, вх. Г, ет. 6, ап. 72, представлявано от управителя Наталия Павлова Недялкова.

Длъжностно лице по защита на личните данни: Станислава Александрова Бинева, адрес: България, гр. София, п.к. 1750, ж.к. Полигона, бл. 13, магазин №6, email: dpo@officeshop.bg, тел.: +359 879 27 10 08.

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги и да закупувате нашите продукти, трябва да обработваме някои лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги и / или регистрирате профил, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на бисквитки.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Ние събираме лични данни, само с цел осъществяване на нашата дейност и продажбата на нашите стоки. Обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

Данни за клиента: три имена, дата на раждане (по преценка на клиента), адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка.

Имена и дата на раждане на клиента са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш клиент и да съставим и издадем необходимите документи във връзка с изпращането на закупените стоки, предоставянето на други заявени услуги, както и заплащането и осчетоводяването на покупко-продажбата.

Адрес на електронна поща, телефонен номер и адрес на клиента са ни необходими, за да се свържем с клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, да отговаряме на вашите запитвания и да уважаваме вашите рекламации и други искания.

Адрес за изпращане на закупени стоки са ни необходими, за да може да доставяме вашите пратки.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща и телефонния ви номер, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация:

  • По имейл;

  • Чрез смс;

  • По телефон;

  • По всички начини.

Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни до предоставите Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти.

Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на длъжностното лице по защита на данните по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща или подаване на молба на място.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки клиент носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на стоките, предоставени ни от клиент, както и за данните на физическите лица, представляващи клиентите-юридически лица.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал е длъжен да обработва личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, етиката и подходящото използване на данните.


ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:

  • За доставка на закупени стоки: лицензирани куриерски фирми – Лео Експрес ЕООД, Спиди АД;

  • За управление на услугите, предоставяни на клиентите: PrestaShop, Zendesk Chat.

  • За домейн и хостинг – Superhosting.

В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги и да закупите нашите стоки.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

По принцип обработваме данни, докато клиентътима активен профил при нас или докато използва услугите ни и 5 години след последна поръчка, за да предотвратим загубата на данни, ценни за клиента, за уважаване на рекламации и претенции от клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство.

Срокът на съхранение на вашите данни, ако сте се свързали с нас чрез някоя от контактните ни форми, но не сте закупили стоки от нас, е 6 месеца с цел улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

- имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

- имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

- имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.

- имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.

- имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин

- имате право да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до длъжностното лице по защита на личните данни. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата си.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Или Reset password